Tuulivoimarakentamisen esteitä poistetaan uudella lailla Perämeren alueella

30.6.2013

UUSI LAKI, JOKA TULEE VOIMAAN HEINÄKUUN ALUSSA, POISTAA TUULIVOIMARAKENTAMISEN TUTKAESTEET PERÄMEREN ALUEELLA, TEM Tiedote 27.6.13

Tutkaesteet voidaan poistaa tietyillä erikseen nimetyillä alueilla


Uuden lain mukaan tuulivoimarakentamisen tutkaesteet voidaan poistaa tietyillä erikseen nimetyillä aluilla puolustusvoimien valvontajärjestelmiä kehittämällä, esimerkiksi lisätutkan avulla. Tämä varmistaa aluevalvonnan toimivuuden samalla, kun edistetään tuulivoiman nopeaa rakentamista tuulioloilta erityisen suotuisilla alueilla, joilla on vireillä runsaasti hankkeita.

Ensimmäisen kompensaatioalueen koko on noin 2425 neliökilometria


Lakiin sisältyvä ensimmäinen kompensaatioalue on kooltaan noin 2 425 neliökilometriä. Se sijaitsee Hailuodon, Lumijoen, Raahen, Siikajoen ja Pyhäjoen kunnissa. Tällä Perämeren tuulivoima-alueella on melko pitkälle suunniteltuina jo yli 160 tuuliturbiinia sisältävää tuulivoimalaa, joilta valtaosalta puuttui puolustusvoimien lausunto siitä, ettei voimala häiritse valvontajärjestelmiä. Uuden lain myötä rakentaminen alueelle on nyt mahdollista, vaikka lausunto puuttuisi tai se olisi ollut kielteinen.

Veroluonteisia maksuja Energiamarkkinavirastolle


Perämeren tuulivoima-alueelle rakentavien tuulivoiman tuottajien on maksettava jokaisesta turbiinistaan 50 000 euron tuulivoimamaksu. Näistä maksuista kertyy lopulta kompensaatiosumma, joka Perämeren tuulivoima-alueella on yhteensä 18,5 miljoonaa euroa.

Maksut suoritetaan veroluonteisina Energiamarkkinavirastolle, joka hoitaa myös tuulivoiman syöttötariffijärjestelmän hallinnoinnin. Jos alueelle rakennetaan niin runsaasti tuulivoimaloita, että kompensaatiosumma ylittyy, palautetaan ylimenevä osa takaisin tuulivoiman tuottajille.

Hankkeiden nopean liikkeellelähdön varmistamiseksi valtio osallistuu alkuvaiheen rahoitusratkaisuun niin, että puolustusvoimat voi tilata lisätutkan Perämeren alueelle jo kesän aikana. Tällöin uudet tuulivoimalat voidaan ottaa käyttöön alueella 1.1.2014.

Lain avulla on Suomeen luotu järjestely, joka on kohtuullinen ja tasapuolinen kaikkia tietylle alueelle tuulivoiman rakentamista nyt ja tulevaisuudessa suunnittelevia yrityksiä kohtaan.

Eduskunta ei tehnyt muutoksia hallituksen toukokuussa antamaan lakiehdotukseen. Esitystä käsitellyt talousvaliokunta totesi lausunnossaan pitävänsä tärkeänä, että valtioneuvosto seuraa uuden sääntelyn vaikutuksia ja edellytysten täyttyessä ryhtyy valmistelemaan esitystä kompensaatiomekanismin käyttöönottamiseksi myös uusilla, esitykseen sisältymättömillä alueilla.

Suomessa on tällä hetkellä tuuliolojen kannalta suotuisia alueita, joilla tuulivoimarakentaminen on estynyt erityisesti tuulivoimaloiden arvioitujen tutkavaikutusten vuoksi. Voimaloiden rakennusluvan edellytyksenä on puolustusvoimien lausunto siitä, etteivät voimalat häiritse puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien toteuttamista normaalioloissa, niiden häiriötilanteissa eikä poikkeusoloissa. Kielteinen lausunto on aina estänyt tuulivoimalan rakentamisen alueelle.

Lisätiedot:
hallitusneuvos Anja Liukko, TEM, puh. 029 506 2078
komentajakapteeni Kari Salin, Puolustusvoimat, puh. 029 9800 (vaihde)

Tiedote TEM:n sivuilla: http://www.tem.fi/?s=2471&89519_m=111021

--