HILMAssa ilmoitettiin julkisista hankinnoista vuonna 2012 yli 10 miljardin euron arvosta

17.2.2013

Järjestelmässä julkaistiin yhteensä lähes 19 000 hankintailmoitusta.

 

Julkisten hankintojen arvo yli 10 miljardia euroa vuonna 2012

Vuonna 2012 hankintailmoitusjärjestelmässä HILMAssa ilmoitettiin julkisista hankinnoista yli kymmenen miljardin euron arvosta. Järjestelmässä julkaistiin yhteensä lähes 19 000 hankintailmoitusta. Todellisuudessa hankintojen summa on vielä suurempi, sillä kaikissa ilmoituksissa ei ilmoitettu hintatietoja.

Valtion, kuntien ja kuntayhtymien, valtion liikelaitosten sekä muiden hankintayksiköiden täytyy ilmoittaa hankintailmoitusjärjestelmä HILMAan julkiset hankinnat ja niiden ennakoitu arvo. Hankintojen ennakoitu arvo tarkoittaa hankkijan etukäteen tekemää arviota tulevan hankintansa arvosta.

Ilmoitettava on kaikki yli 30 000 euron arvoiset tavara- ja palveluhankinnat, yli 150 000 euron urakat sekä yli 100 000 euron sosiaali- ja terveyspalveluhankinnat. Vuodesta 2012 alkaen myös julkiset puolustus- ja turvallisuushankinnat on ilmoitettu järjestelmässä.

HILMAssa julkaistujen ilmoitusten kokonaismäärät pysyivät pääosin samalla tasolla kuin vuonna 2011. Ilmoitettujen kansallisten ja EU-hankintojen euromääräiset arvot olivat kuitenkin kasvaneet vuodesta 2011.

Kansallisia hankintoja eniten

Kansallisia hankintoja koskevia ilmoituksia julkaistiin 11 400. Niiden ennakoitu arvo oli noin 8 miljardia euroa. Hintatieto oli mainittu lähes kaikissa ilmoituksissa.

EU:n laajuisesti ilmoitettavia hankintoja julkaistiin noin 3 400. Niiden ennakoitu arvo oli noin 5,2 miljardia euroa. Hintatieto oli ilmoitettu 43 prosentissa EU-hankintailmoituksista. EU-hankintojen tuloksista kertovia jälki-ilmoituksia tehtiin noin 2500, ja ne kasvattivat hankintasopimusten arvon 5,9 miljardiin euroon. Jälki-ilmoituksilla ilmoitetaan, miten aiemmin hankintailmoituksella ilmoitettu hankinta on mennyt.

Vesi- ja energiahuollon sekä eräiden liikenne- ja postipalvelujen toimijoiden (ns. erityisalat) EU-hankintailmoituksia julkaistiin lähes 340. Erityisalojen hankintojen ennakoidut arvot muodostivat 820 miljoonan euron kokonaissumman. Jälki-ilmoituksia tehtiin erityisalojen hankinnoista 242.

Vuodesta 2012 alkaen HILMA-järjestelmässä ilmoitettiin myös julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista. Puolustus- ja turvallisuusalan EU-hankintailmoituksia julkaistiin 52 kappaletta. Hankintojen ennakoitu arvo oli noin 165 miljoonaa euroa.

HILMAssa ajantasainen tieto hankinnoista 

Hankintailmoitusjärjestelmä HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. Yritykset saavat HILMAsta reaaliaikaista tietoa käynnissä olevista hankintamenettelyistä ja ennakkotietoa tulevista hankinnoista.

Hankintalainsäädännön tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä ja EU:n sisämarkkinoita. Hankinnat on kilpailutettava avoimesti, syrjimättömästi ja tehokkaasti.

Vuoden 2012 hankintatilastot on saatavissa osoitteessa:

http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/docs/tilastot

 

Lisätiedot:

vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM, puh. 029 504 7018